Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Förebygg elolyckor

Antalet anmälda olyckor bland elyrkesmän ökar varje år, men det gör däremot inte antalet dödsolyckor tack vare skärpta regler kring hur elinstallationsarbeten ska utföras samt vilken kompetens den som utför installationen måste ha.

Genom att införa bra arbetsrutiner och se till att dessa verkligen efterlevs kan man förebygga många elolyckor.

Vilka är de främsta riskerna vid elarbeten?

De flesta elolyckor sker i samband med arbete på lågspänningsinstallationer (t.ex. vanliga vägguttag) och uppstår i de flesta fall på grund av:

 • Arbetsutrustning med dålig elisoleringsförmåga
 • Personal som saknar rätt kompetens
 • Dåliga rutiner eller rutiner som inte efterlevs
 • Felanvändning av maskiner och elanläggningar
 • Arbete på strömförande utrustning som inte är frånkopplad

Olyckorna kan ge allvarliga hälsoeffekter (muskelsammandragningar, brännskador på inre organ och vävnader, hjärtproblem) och i värsta fall leda till döden. Förutom kroppsliga skador kan elektriska fel dessutom starta bränder som i sin tur hotar liv och egendom.

Vad händer när man får ström genom kroppen?

Den mänskliga kroppen består till 60% av vatten vilket gör den till en väldigt bra elektrisk ledare. Vid högspänning kan det därför räcka med att man bara kommer i närheten av strömkällan för att olyckan ska vara ett faktum. När man får ström genom kroppen kan bland annat muskler påverkas, inre organ och vävnader skadas, hjärtat stanna och andningen upphöra. I värsta fall kan strömgenomgång leda till döden. Skadornas omfattning beror delvis på strömstyrkan, delvis på hur länge och vilken väg den elektriska strömmen går genom kroppen.

Strömgenomgång är den vanligaste typen av elolycka med över 90% av det totala antalet anmälda olyckor. För att minska risken för allvarliga eller bestående skador är det viktigt att drabbade personer omhändertas så snabbt som möjligt. De första minuterna efter en elolycka är avgörande för den drabbade personens överlevnadschanser, därför är det viktigt att ingripa enligt följande 3 principer:

 • Skydda: bryt i första hand strömmen och om detta inte går, använd ett icke-ledande föremål för att avlägsna den skadade personen från strömkällan
 • Larma: ring 112 och tala om att det har skett en eloycka
 • Vårda: stanna med den skadade personen och påbörja första hjälpen om det behövs

I extra utsatta områden kan det vara bra att sätta upp skyltar med instruktioner och vägledning för elolyckor. Skapa din egen skylt med valfri text och illustrationer.

Hur förebygger man elolyckor?

Informera om riskkällor

Stoppa obehörig personal från att närma sig farliga elektriska installationer genom att sätta upp elskyltar och markeringar i närheten av området.

Använd varningsskyltar och markeringar på golvet för att påkalla omgivningens uppmärksamhet. Räcker inte detta för att hålla folk på avstånd kan man komplettera med stolpar och avspärrningsräcken.

skylt elfara Skylt “Farlig elektrisk spänning”
Varnar för farlig elektrisk spänning och visar att endast behörig personal är tillåten inom området. Används till elanläggningar, ställverk och elcentraler.
skylt högspänning Skylt “Högspänning”
Varnar för högspänning, bland annat i närheten av kraftledningar, och ser till att man inte närmar sig för mycket eftersom det kan räcka för att få en dödlig elstöt.

Piktogrammen kombineras vid behov av tilläggsskyltar med mer detaljerade säkerhetsangivelser - till exempel “Farlig elektrisk spänning - tillträde endast för auktoriserad personal” eller “Livsfarlig ledning - håll avstånd”.

Se över personalens kompetens

Personal som utför elarbeten ska ha den kompetens som krävs för det. I Elsäkerhetslagen fastställer man vem som är auktoriserad att utföra vilket slags arbete i syfte att undvika olyckor orsakade av personal med fel kompetensnivå:

 • Fullständig auktorisation (A): alla elinstallationsarbeten
 • Auktorisation lågspänning (AL): alla elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar
 • Begränsad auktorisation (B): elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar begränsat till arbete i befintlig gruppledning som innebär
  • att sätta upp och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar
  • att fast ansluta elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen, samt
  • att koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don och kablar.

Följande är ett utdrag ur Elsäkerhetslag (2016:732)

“Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att

 1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och
 2. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.”

Underhåll arbetsutrustningen

Undvik olyckor och onödiga driftstörningar genom att regelbundet kontrollera och underhålla din arbetsutrustning. Detta berör allt från personlig skyddsutrustning till verktyg eller kablar i elektriska installationer. Sliten och trasig utrustning behöver bytas ut eftersom den inte längre garanterar en säker användning.

Använd våra årskontrollmärken för att markera vilken utrustning som har kollats och när.

Jobba spänningslöst

lås för eldon

Frånkoppla spänningen för maximal personsäkerhet i samband med arbeten på elektriska installationer. Följande utdrag kommer från Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete (ELSÄK-FS 2017:2):

"Vid arbete där det finns elektrisk fara skall säkerhetsåtgärder vidtas enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, så att betryggande säkerhet uppnås för dem som deltar i arbetet."

"Vid arbete på en frånkopplad anläggning skall säkerhetsåtgärder vidtas för att säkerställa att anläggningen förblir frånkopplad och spänningslös så länge arbetet pågår."

Lockout & Tagout (bryt och lås på svenska) är en arbetsprocess som innebär att man tar vissa säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller oväntad start av utrustningar när arbete pågår i riskområdet.

I standard EN 50110 - skötsel av elektriska anläggningar, beskrivs en arbetsprocess i 5 etapper som garanterar god elsäkerhet vid arbete på eller nära elektriska anläggningar:

 • Frånskilj: den elektriska anläggningen frånskiljs från matning från elektriska strömkällor
 • Skydda mot tillkoppling: alla elkopplare som har använts för att stoppa strömkällan ska blockeras genom att man låser manövermekanismen. Glöm inte att sätta dit en skylt som förklarar varför låset sitter där och vem som har satt dit det
 • Kontrollera spänningslöshet: använd en spänningsprovare för att kontrollera att spänningen är lika med eller nära noll på alla faser eller poler så nära arbetsplatsen som möjligt på den del av den elektriska anläggningen som har frånskilts
 • Jorda och kortslut: alla delar på vilka arbete ska utföras jordas och kortsluts vid arbetsplatsen. Detta gäller alla anläggningar för högspänning och i vissa anläggningar för lågspänning
 • Avskärma: om vissa delar av den elektriska anläggningen inte kan göras spänningslösa ska en isolerad eller oisolerad anordning som förhindrar att man närmar sig spänningssatta delar användas

Se våra hänglås och produkter för elektrisk lockout.

Hur skyddar man sig när man arbetar med spänning?

Säkra eljobb kräver rätt arbetsutrustning! Var noga med att alltid välja produkter som är testade och godkända enligt gällande elstandard. Håll utkik efter följande två symboler:

CE-märkningen visar att den elektriska utrustningen överensstämmer med kraven i europeisk lagstiftning

 

Intygar att utrustning avsedd för arbete med spänning (AMS) är testad och godkänd enligt gällande elstandard. Isolerade handverktyg för arbete med spänning eller nära spänning ska skydda mot en nominell spänning på upp till 1000 V, i enlighet med standard EN 60900

Personlig skyddsutrustning

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och är skyldig att vidta åtgärder för att undvika ohälsa och olycksfall. I samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet ska en riskbedömning genomföras för att avgöra vad man kan göra för att förhöja säkerheten på arbetsplatsen. När arbetsmiljörisker inte kan åtgärdas vid källan behövs personlig skyddsutrustning.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) ska ”Arbetsgivaren [...] utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet.”

“Gemensamma skyddsåtgärder skall prioriteras framför individinriktade. Personlig skyddsutrustning skall användas när risken inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder. Arbetsgivaren skall, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen skall ha för att skydda mot dessa.”

Skyddsutrustning som används i samband med elarbeten ska vara elektriskt isolerande.

isolerande skyddshjälm

Skyddshjälm
Skyddar huvudet mot slag och nedfallande föremål samtidigt som den absorberar elektriska urladdningar. Vår skyddshjälm för elektriker är godkänd enligt EN 50365 (elektriskt isolerande hjälmar för användning i lågspänningsanläggningar ≥ 1000 V) och EN 166 (visir klass F).

Skyddsskor
Ska besitta antistatiska egenskaper och helst också skydda mot spänning enligt EN 50321. Med antistatiska skor menar man skor som leder bort statiskt elektricitet som samlas på kroppen. Skor med skydd mot spänning har en elektriskt isolerande konstruktion som skyddar mot lågspänning (≥ 1000 V).

elektrikerutrustning

Skyddshandskar
Elektrikerhandskar skyddar mot elektrisk spänning upp till 26500 V enligt IEC 60903. Våra isolerande skyddshandskar är gjorda av specialbehandlad latex med goda dielektriska egenskaper. För bästa skydd är det viktigt att använda ett par handskar med tillräcklig isoleringsförmåga.

Välj rätt elektrikerhandskar

Klass Växelspänning (effektivvärde i V) Kontinuerlig spänning (V)
00 500 750
0 1000 1500
1 7500 11250
2 17000 25500
3 26500 39750
4 36000 54000

Hur vet man vilken handskstorlek man ska välja? Rulla ett måttband runt handflatan. Dennes omkrets avgör vilken handskstorlek du behöver. Hamnar du mellan två storlekar väljer du den lite större.

Handskstorlek (tum) 7 8 9 10 11
Handflatans bredd (cm) 17,8 20,3 22,9 25,4 28

Isolerade verktyg

Rätt arbetsutrustning minskar avsevärt risken för skada på såväl personer som föremål. Vid arbeten på spänningssatta installationer är det en god idé att använda isolerade verktyg enligt EN 60900 (skydd mot 1000 V växelström / 1500 V likström). Vi säljer flera sorters verktyg:

arbetsutrustning för elektriker
 • Spetstång: används när man inte kommer åt med händerna i trånga utrymmen
 • Avbitartång : används för att klippa sladdar och kablar
 • Skruvmejslar: vi säljer både spårmejslar och kryssmejslar
 • Elkniv, kabelkniv och skaltång: används för att skala kablar på ett säkert sätt
 • Crimptång : används för avisolering av kablar samt crimpning av kabelskor

Använd en av våra verktygslådor för förvaring av dina arbetsverktyg. För arbete på hög höjd, använd vår verktygslina för att fästa viktiga verktyg i bältet.

En elektriskt isolerande matta skyddar mot elektriska stötar i områden med högspänning (ställverk, transformatorer, etc.). Mattan är det perfekta komplementet till övrig skyddsutrustning.

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng