Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Etiketter för inspektion och underhåll

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Varför är det viktigt med regelbundet underhåll? Se till så att din arbetsutrustning är i gott skick genom att utföra regelbundna funktionskontroller och underhållsarbeten. Våra servicedekaler, kontrollmärken och märklappar hjälper dig att hålla koll på viktiga datum så att du inte glömmer bort när utrustningen måste kontrolleras nästa gång!

67 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Vanliga frågor & svar - Inspektion och underhåll

Varför är det viktigt med regelbunden tillsyn och underhåll?

Regelbunden tillsyn och skötsel är viktigt för att arbetsutrustningen ska fungera som den ska. Bristfälligt underhåll kan ha förödande konsekvenser ur både ekonomisk, mänsklig och ekologisk synpunkt: driftstörningar och minskad produktion, olyckor och hälsoproblem, utsläpp och miljöföroreningar, etc.

För att garantera optimal funktion måste viss utrustning med jämna mellanrum inspekteras och underhållas. Underhållsarbetet kan delas in i 2 grupper:

  • avhjälpande underhåll som består i att åtgärda funktionsfel så att utrustningen är i skick att fullgöra den avsedda funktionen på ett säkert sätt. Ett exempel på avhjälpande underhåll är när man t.ex. byter ut en maskindel som har gått sönder.
  • förebyggande underhåll som utförs innan problemet uppstår vilket minskar risken för oplanerade avbrott, försämrad funktion och arbetsolyckor. Ett exempel på förebyggande underhåll är när man byter ut samma maskindel när den börjar bli gammal och sliten, innan den hinner gå sönder.

Våra etiketter för inspektion och underhåll är perfekta på stora arbetsplatser där underhållsarbetet är omfattande. De ger en visuell påminnelse om när arbetsutrustningen måste ses över och hjälper dig att planera underhållsarbetet på bästa sätt.

Vad säger lagen?

Det finns inte bara en enda lag som bestämmer hur och när underhållsarbeten måste genomföras.

Generella bestämmelser kring tillsyn, underhåll och service finns i Arbetsmiljölagen: “Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs”

“Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar ska underhållas väl.”

Regler kring underhåll och funktionskontroll finns även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) och Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4).

Utdrag ur AFS 2009:2:
“Tekniska anordningar och installationer ska underhållas så att de fungerar som avsett med bibehållen säkerhet.
En central del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet samt vidta de åtgärder som undersökningarna ger anledning till. Arbetsgivaren behöver alltså regelbundet kontrollera till exempel belysning, luftkvalitet, ventilationssystem, bullerförhållanden, olika former av inredning och utrustning samt hur drift och underhåll sköts. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår också ett planmässigt arbete med tillgänglighetsförbättrande åtgärder.”

Utdrag ur AFS 2006:4:
“Så länge en arbetsutrustning används skall den underhållas så att den uppfyller gällande krav.“

“En arbetsutrustning som slits, åldras eller utsätts för annan negativ påverkan som kan leda till farliga situationer skall genomgå regelbundna kontroller och vid behov regelbundna prov.”

Ytterligare information angående kraven kring inspektion och underhåll finns även i föreskrifterna för den enskilda utrustningen:

Brandsläckare

Tillsyn av brandsläckare ska utföras regelbundet av användaren medan underhållet endast får utföras av utbildade servicetekniker. Den fullständiga lagtexten finns i Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor.

Larmanordningar

Instruktioner för underhåll av larmanordningar finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2 (Arbetsplatsens utformning).

Personlig skyddsutrustning

I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:3 ska personlig skyddsutrustning underhålls, kontrolleras, repareras och förvaras så att dess skyddseffekt och hygieniska standard bibehålls. Utrustning som skadats eller av annan anledning kan antas ha otillräcklig skyddseffekt får inte användas.

Ögonduschar och nödduschar

Spolanordningar ska kontrolleras regelbundet så att de fungerar när de behövs. Detta är särskilt viktigt i om de sitter i en korrosiv miljö eller om de är anslutna till tempererat vatten eftersom detta ökar tillväxten av bakterier. Den fullständiga texten finns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd (1999:7).

Pallställ

Alla företag är enligt svensk lag skyldiga att se till att personalen arbetar i en säker arbetsmiljö med säker utrustning. Av denna anledning är det viktigt att arbetsplatsens pallställ kontrolleras med jämna mellanrum, i enlighet med europeisk standard EN 15635 (Stationära lagerinredningar i stål - Montage, drift och underhåll).

Hur ofta behöver utrustningen underhållas?

Typ av utrustning Intervall mellan underhållstillfällena
Brandsläckare Rutinkontroll 1 gång per månad - Underhåll 1 gång per år
Larmanordningar 1 gång per kvartal
Ögonduschar 1 gång per halvår
Nödduschar 1 gång per halvår
Personlig skyddsutrustning Enligt tillverkarens anvisningar
Pallställ 1 gång per år

Köpguide - Etiketter för inspektion och underhåll

Kontrollmärken

Kontrollmärke med fyrsiffrigt årtal

Våra kontrollmärken hjälper underhållsteknikerna att identifiera inspektionsdatum, underhållsdatum och bäst före-datum. Eftersom varje år har sin specifika färg räcker ett snabbt ögonkast för att skaffa sig en uppfattning om vilken arbetsutrustning som måste ses över nästa gång. Kontrollmärkena finns i ett stort antal material och utföranden - läs mer om hur du väljer rätt typ.

Servicedekaler

Servicedekal KONTROLLERAD

Servicedekaler (även kallade inspektionsetiketter) är perfekta för märkning av utrustning i samband med inspektion, service och underhåll - till exempel för identifiering av arbetsutrustning som har kontrollerats och godkänts för vidare bruk. Servicedekalerna har en eller flera skrivrader för egna anteckningar (datum, anmärkningar, etc.) och kan fås med kundanpassad text eller utan text.

Timestrip®-etiketter

Tidsindikatorn efter halva tiden

Intelligenta etiketter med inbyggd tidsindikator som hjälper dig att hålla kolla på när din utrustning behöver underhållas, kalibreras eller besiktigas nästa gång. Det röda strecket som växer i takt med att slutdatumet närmar sig gör etiketterna betydligt lättare att tyda än etiketter där datumet för nästa underhåll har skrivits dit för hand.

Märklappar

Märklapp SERVICE UTFÖRD

Märklappar (även kallade hängetiketter) används bland annat för att märka felaktig utrustning som väntar på att lagas. De är, till skillnad från ovan nämnda produkter, inte självhäftande utan hängs vid utrustningen med hjälp av snören och fästband. Eftersom märklapparna inte klistras fast är de enkla att ta bort när utrustningen väl har reparerats, varpå man kan sätta dit ett kontrollmärke som visar när det är dags för en ny kontroll igen.

Kompletterande produkter

Våra märklappar är inte självhäftande utan måste antingen hängas på utrustningen med hjälp av fästband eller knytas fast med en av våra fästtrådar.

Ta bort gamla etiketter och kontrollmärken innan du sätter dit nya för bästa resultat. Vår etikettskrapa gör att du snabbt och enkelt får bort klibbiga etikettrester och lim från underlaget!

Innan arbeten såsom inspektion, mätning, justering, reparation, skötsel, service och rengöring påbörjas ska arbetsutrustningen stängas av och förses med ett lås som förhindrar att den oavsiktligt eller avsiktligt startas igen. Se våra produkter för processbrytning.