Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)
Systematiskt brandskyddsarbete: utrymningsövningar |

Systematiskt brandskyddsarbete: utrymningsövningar

 

Vad är syftet med utrymningsövningar?

Bränder kan utgöra fara för liv och egendom - minska risken för allvarliga olycksfall och skador genom att se till så att rutiner för utrymning är väl inövade. Utrymningsövningar ingår i det systematiska brandskyddsarbetet och bör hållas åtminstone en gång om året. När alla vet hur de ska agera kan utrymningen ske under lugna och ordnade förhållanden.

Brandövning

Syftet med utrymningsövningarna är att:

 • Träna in rätt beteende vid brand.
 • Bekanta sig med hur brandlarm och andra larmsignaler låter.
 • Lokalisera säkra utrymmen, utvägar och återsamlingsplatser.
 • Lära känna utrymningsstrategin för personer med funktionsnedsättning och rullstolsanvändare.
 • Kontrollera att utrymningsplanen fungerar i praktiken.

 

Vad säger lagen?

 

Företagsledningen och personalen beslutar gemensamt om hur ofta utrymningsövningarna bör hållas. Rekommendationerna är en gång per år, men arbetsplatser med särkilda behov kan behöva träna oftare (t.ex. sjukhus och andra platser där folk som befinner sig i byggnaden har dålig lokalkännedom och i vissa fall behöver hjälp för att ta sig ut).

Läs med om reglerna kring brand, larm och utrymning i:

AFS 2009:2 - Arbetsplatsens utformning
AFS 1999:7 - Första hjälpen och krisstöd
AFS 2001:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Grundläggande krav

Beredskapsplan


En särskild beredskapsplan kan behövas på arbetsplatser där man hanterar ämnen som kan medföra omedelbar fara för förgiftning, brand eller explosion. Övningar ska genomföras i den omfattning som behövs för att säkerställa att personalen har god kännedom om planen och vet hur den tillämpas i en nödsituation. Beredskapsplanen ska innehålla information om:

 • När omedelbara åtgärder krävs.
 • Vilka uppgifter varje person har i en nödsituation.
 • Vilka skadebegränsande åtgärder som omedelbart ska genomföras, vilken skyddsutrustning som då behövs samt var denna finns.
 • Hur personalen ska informeras om händelsen.
 • Vilka varningssystem som finns och hur de fungerar.
 • När utrymning ska ske.
 • Var utrustning för första hjälpen finns.
 

Utrymningsplan

Utrymningsplan

"I byggnader och andra anläggningar ska det, i den omfattning som behövs och på lämpligt belägna platser, finnas anslag med utrymningsplan. Planen ska visa utrymningsvägar, ange hur räddningstjänsten och annan erforderlig hjälpinsats larmas och, när detta är aktuellt, visa var manuella larmutlösningsdon och larmtelefon är placerade samt ange plats för återsamling." (AFS 2009:2)

Vi trycker din utrymningsplan enligt dina egna ritningar. Kontakta en av våra rådgivare för mer information.

 

Utrymningsskyltar

"Skyltar och andra vägledande markeringar för utrymning ska finnas, om det inte är uppenbart att de inte behövs." (AFS 2009:2)

Använd våra utrymningsskyltar för att visa vägen till det fria eller annan säker plats. Våra brandskyltar hjälper dig att lokalisera byggnadens brandbekämpningsutrustning. Skyltarna är utformade enligt AFS 2008:13 (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete).

Utrymningsskyltar ISO 7010 Brandskyltar ISO 7010

 

Vägledande markering

Nödbelysning

"Utrymningsvägar som kräver belysning för att en säker utrymning ska vara möjlig ska ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott."
"Skyltar och andra vägledande markeringar för utrymning ska finnas, om det inte är uppenbart att de inte behövs. Om det behövs ska vägledande markeringar vara belysta eller genomlysta." (AFS 2009:2)

Efterlysande markeringsband

Efterlysande markeringar och hänvisningsarmaturer används som nödbelysning vid strömavbrott. De används även när utrymningsvägarna är svårorienterade, dåligt upplysta eller rökfyllda.

 

Brandlarm

"För byggnader och andra anläggningar med arbetsplatser och arbetslokaler där brand, utströmmande gas, syrebrist eller liknande innebär risk för olycksfall eller akut ohälsa ska det finnas detektorer och larmanordningar i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till byggnadsverkets storlek och användning."
"Larmanordningar ska avge signaler som kan uppfattas av alla som berörs av faran." (AFS 2009:2)

Brandlarmet ska kunna uppfattas av alla, i alla delar av byggnaden. Det ska kunna utlösas både manuellt och automatiskt. För en ökad säkerhet ska larmsignalen inte kunna förväxlas med andra signaler. På bullriga arbetsplatser där folk ofta använder hörselskydd kan larmsignalen kompletteras med en ljussignal.

Se våra brandvarnare.

 

Utrymningsvägar

Branddör får ej blockeras

"Antalet utrymningsvägar samt deras fördelning och kapacitet ska varaavpassade efter arbetsplatsernas användning, utrustning och storlek ochefter det största antal människor lokalen är avsedd för. I regel ska det finnasminst två av varandra oberoende utrymningsvägar."

"Utrymningsvägar samt vägar och dörrar till utrymningsvägar ska vara lätt tillgängliga och hållas fria från hinder."

"Dörrar och grindar för utrymning ska normalt vara utåtgående i utrymningsriktningen. Skjutdörrar och roterdörrar som enbart är avsedda för utrymning är inte tillåtna. Dörrar till eller i en utrymningsväg ska vara lätta att öppna. De får intevara så låsta eller reglade att utrymning försvåras." (AFS 2009:2)

 

Återsamlingsplats

Återsamlingsplats

Återsamlingsplatsen fungerar som en samlingsplats för evakuerade personer. Vid återsamlingsplatsen räknas alla ihop och räddningspersonalen kan på så sätt försäkra sig om att ingen saknas.

Återsamlingsplatsen bör ligga i nära anslutning till byggnadens utgång. Det måste vara lätt att ta sig dit, även för skadade personer. Undvik att samlas på bakgårdar och andra platser som inte går att ta sig ifrån. Återsamlingsplatsen ska ligga så pass långt ifrån byggnaden att människors liv inte sätts på spel om elden sprider sig snabbt eller om det uppstår en kraftig rökutveckling eller explosion. Det är också viktigt att den inte är i vägen för räddningspersonal och utryckningsfordon.

Markera återsamlingsplatsen med en väl synlig skylt för återsamlingsplats.

 

Olika roller och ansvarsområden

Utrymningsledare

Byggnader där det finns stora folksamlingar kan ta lång tid att evakuera och det kan vara svårt att ha full koll på om alla som vistats i lokalen verkligen tagit sig ut och befinner sig vid återsamlingsplatsen. Därför bör stora arbetsplatser utse och utbilda särskild utrymningspersonal:

 

Utrymningsansvarig

Utrymningsansvarig har till uppgift att utse utrymningsledare och se till så att all personal genomgår utbildningar/utrymningsövningar med jämna intervaller. De ansvarar även för att fastställa rutinerna för utrymning och se till så att dessa fungerar.

 

Utrymningsledare

Utrymningsledarna ansvarar för att utrymningen sker på ett lugnt och säkert sätt och att samtliga personer som befinner sig i lokalen omedelbart beger sig till återsamlingsplatsen. De ansvarar även för att personer med funktionsnedsättning får den hjälp de behöver för att ta sig ut.

Vid återsamlingsplatsen kontrollerar utrymningsledarna att inga personer saknas och hjälper de som är skadade eller chockade. De ser till att ingen återvänder in i byggnaden förrän de har fått klartecken från räddningstjänsten.

Utrymningsledarna bör ha en väst med texten UTRYMNINGSLEDARE på sig så att alla vet vem de ska följa.

 

Setons faktabank

Vill du fördjupa dig ytterligare i ett visst ämne?

I vår faktabank hittar du bland annat praktiska tips, information om lagar och regler samt svar på vanliga frågor.

Läs vidare  ›
Faktabank
 

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng