Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)
Personlig skyddsutrustning: andningsskydd klass FFP1, FFP2 eller FFP3 |

Hur väljer man rätt andningsskydd?

Det är både viktigt och obligatoriskt att skydda luftvägarna i arbetsmiljöer där damm, brandrök, gas, ångor, virus eller giftiga substanser förekommer. Hos oss hittar du ett stort antal andningsskydd för en rad olika yrkesgrupper: målare, svetsare, brandmän och läkare. Vi har även lösningar för vanliga hemmafixare.

Alla våra dammfiltermasker, halvmasker och helmasker är CE-märkta vilket betyder att de har genomgått vissa kontroller samt att de överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis säkerhet och funktion.

Vi saluför andningsskydd från några av marknadens största tillverkare: 3M, Honeywell (North), JSP, Moldex och Uvex. Att hitta rätt bland alla olika slags skydd är inte alltid det lättaste! Läs våra tips på hur du väljer ett andningsskydd som passar riskerna på just din arbetsplats.
När man väljer andningsskydd är det bra att ställa sig följande frågor:

 1. Vad är syrehalten i arbetsområdet? Finns det risk för syrebrist?
 2. Vet jag vilket ämne jag behöver skydda mig mot samt i vilken form detta förekommer? Känner jag till dess koncentrationshalt i luften?
 3. Har det förorenande ämnet en detekterbar lukt?
 4. Sker arbetet i ett slutet utrymme?
Comment choisir son masque de protection respiratoire ?

SITUATION 1

 • Syrehalt > 17%
 • Känd förorening
 • Detekterbar lukt

FILTERSKYDD

Förorening= damm, partiklar, virus

Dammfiltermasker FFP1, FFP2, FFP3

Förorening= gas, ånga

Halvmasker
Helmasker

Klassiska och fläktassisterade andningssystem

SITUATION 2

 • Syrehalt < 17%
 • Okänd förorening
 • Odetekterbar lukt
 • Slutet arbetsutrymme

ANDNINGSAPPARAT

Tryckluftsapparat med kontinuerligt flöde

Vi det här laget har du förhoppningsvis bestämt vilken typ av andningsskydd du behöver. Å andra sidan har måhända fler frågor uppstått...Lär dig mer om de olika slags filtren för ett optimalt skydd:

SITUATION 1

När kan jag använda en dammfiltermask (FFP1, FFP2 eller FFP3)?

 • När syrehalten är högre än 17%
 • När det förorenande ämnets sammansättning och koncentrationshalt är känd
 • När det förorenande ämnet har en detekterbar lukt

Andningsskydd typ FFP (Filtering Facepiece Particles) är effektiva engångsskydd för professionellt bruk. De används främst för skydd mot partiklar och damm, men medför även ett effektivt skydd mot diverse virus. Skyddsnivån avgörs med tanke på produktens filtreringsförmåga och graden av inläckage. Europeisk standard EN 149:2001 delar in skydden i 3 olika klasser: FFP1, FFP2 och FFP3.

Hur väljer jag rätt dammfiltermask?

Varje typ har sina specifika produktegenskaper:

Skyddsnivå Mask typ FFP1 Mask typ FFP2 Mask typ FFP3
Luftförorening Partiklar utan specifika hälsorisker
(kiseldioxid, glasfiber, grafit, cement, svavel, kol, järnhaltigt metallspån, trä, etc.)
Farliga partiklar(kvarts, metallspån, mögel, bakterier, etc.) Farliga och cancerframkallande partiklar(asbest, virus, sporer, bekämpningsmedel, bly, betong, etc.)
Situation Perfekt för hantverksarbeten och diverse arbeten inom textilindustrin, metallindustrin och byggbranschen Perfekt för en mängd arbeten inom olika branscher:avloppsrening, sophantering, gruvarbete, stenhuggning,metallarbete Perfekt vid arbeten med asbest (i koncentrationshalter under 1 fiber/cm3 i timmen) eller legionella (kortvariga arbeten). Skyddar även mot pollen och influensavirus (fågelinfluensa, influensa A/H1N1, SRAS, tuberkulos)
Utandningsventil eller inte Finns med eller utan utandningsventil Finns med eller utan utandningsventil Har alltid en utandningsventil

Utandningsventilen medför flera fördelar:

 • ökad komfort
 • minskat andningsmotstånd
 • ingen kondens inuti masken
 • ingen imma på glasögonen

Observera att de allra flesta dammfiltermasker, oavsett skyddsnivå, är engångsskydd.

Vilken form bör jag välja på min dammfiltermask?

Förformad mask:

 • Formgjuten och styv
 • Finns med näsbygel och ansiktstätning
Förformad mask klass FFP1
Se produkten

Vikbar mask:

 • Följsam och mjuk
 • Får plats i fickan eller verktygslådan
 • Finns med näsbygel
Vikbar mask klass FFP1
Se produkten

Näsbygeln är en tunn aluminiumremsa som går att forma för att få masken att sluta tätt mot användarens ansikte. Den minskar risken för inläckage av damm och andra luftföroreningar.

Hur länge går det att använda en dammfiltermask?

 • En dammfiltermask har en begränsad livslängd med ett bäst-före-datum.
 • En dammfiltermask är till för engångsbruk och ska slängas i soptunnan efter varje användning.
 • Generellt sett kan man säga att en dammfiltermask bör bytas ut när det börjar bli svårare att andas genom den på grund av den ökade ansamlingen av damm och/eller fukt.
 • En dammfiltermask som förvaras i dammiga områden förlorar sin filtreringsförmåga, även om den aldrig har använts, och bör därför slängas.
 • En skadad dammfiltermask förlorar sin filtreringsförmåga, även om den aldrig har använts, och bör därför slängas.
 • Notera att det även finns återanvändbara dammfiltermasker!

När kan jag använda en hel- eller halvmask?

Dammfiltermasker typ FFP1, FFP2 och FFP3 används för att skydda mot damm, partiklar och sjukdomar. För skydd mot gas och ånga bör du istället välja en hel- eller halvmask.

En halvmask täcker användarens näsa, mun och haka. Den är försedd med elastiska remmar samt ut- och inandningsventil. Masken skyddar andningsvägarna utan att störa synfältet.

En helmask täcker användarens näsa, mun, haka OCH ögon. Den är försedd med elastiska remmar, lins samt ut- och inandningsventil. Masken skyddar vid förekomst av farliga ämnen och minskar risken för permanenta skador på ögon, ansikte och andningsorgan.

 • Syrehalten överstiger 17%
 • Det förorenande ämnets sammansättning och koncentrationshalt är känd
 • Det förorenande ämnet har en detekterbar lukt

→ Använd en hel- eller halvmask med ett klassiskt eller fläktassisterat andningssystem.

Vad är skillnaden mellan en klassisk och fläktassisterad mask?

Klassisk mask:

En klassisk mask filtrerar bort föroreningar från luften innan man andas in den. Andningsmotståndet är relativt högt eftersom användaren själv måste dra luften genom filtret.

Helkmask med filter
Se produkten

Fläktassisterad mask:

En fläktassisterad mask filtrerar bort föroreningar från luften innan man andas in den. Skillnaden jämfört med klassiska andningssystem är att fläktmatade system hjälper användaren att dra luften genom filtret, vilket minskar andningsmotståndet och ökar komforten.

Fläktassisterad mask med tillbehör

Hur väljer jag ett filter som passar min hel- eller halvmask?

Det är viktigt att alltid välja ett filter av samma märke som själva masken för att vara säker på att de båda passar ihop. Systemet som används för att sätta fast filtret på masken skiljer sig nämnligen från ett märke till ett annat.

Man brukar skilja på 3 olika typer av filter (gasfilter, partikelfilter och kombinationsfilter) som väljs med tanke på arbetsmiljön. Kombinationsfiltren skyddar mot flera olika slags föroreningar samtidigt.

Gasfilter

Skyddar mot ånga, kemikalier och giftiga gaser.

I tabellen nedan hittar du en lista över alla olika slags gasfilter samt deras färgkod enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 89/686/EEG:

A Skydd mot organiska ångor med en kokpunkt > 65°C, lösningsmedel och kolväten (acetat, syra, akrylat, alkohol, bensen, etanol, träsprit, etc.)
AX Skydd mot gaser och organiska ångor med en kokpunkt över ≤ 65°C (metylacetat, aceton, butan, kloroform, metanol, etc.)
B Skydd mot gaser och oorganiska ångor, utom kolmonoxid (syra, brom, cyanid, klordioxid, fluor, kolsulfid, etc.)
E Skydd mot syror, koldisulfid (SO2) och saltsyra
K Skydd mot ammoniak och vissa derivat av aminosyror (aziridin, butylsyra, hydrazin, metylamin, etc.)
P Skydd mot damm, fasta aerosoler och giftiga vätskor
CO Skydd mot kolmonoxid
Hg Skydd mot kvicksilverånga
Nox Skydd mot kvävemonoxid, kväveoxid och ånga av salpetersyra
I Skydd mot jod

Gasfiltrens olika klasser:

 • Klass 1 : (t.ex. A1) - filter med låg kapacitet som användas vid föroreningshalter upp till 1000 ppm.
 • Klass 2 : (t.ex. ABEK2) - filter med medelkapacitet som användas vid föroreningshalter upp till 5000 ppm.
 • Klass 3 : filter med hög kapacitet som används vid föroreningshalter upp till 10 000 ppm.

Partikelfilter

Skyddar mot damm, rök, ånga, mikroorganismer och virus.

Partikelfiltrens olika klasser:

 • Klass 1 : (P1) - låg filtereffekt. Skyddar mot diverse fasta partiklar (kalciumkarbonat, etc.).
 • Klass 2 : (P2) - medelhög filtereffekt. Skyddar mot irriterande och hälsofarliga aerosoler, fasta partiklar och vätskor (kisel, kalciumkarbonat, etc.).
 • Klass 3 : (P3) - hög filtereffekt. Skyddar mot giftiga aerosoler, fasta partiklar och vätskor (beryllium, nickel, uran, etc.).

Kombinationsfilter

Kombinerar gas- och partikelfiltrens olika egenskaper. Kombinationsfilter behövs i 70% av alla fall för att täcka förekommande luftföroreningar.

Ett kombinationsfilter typ A2B2-P3 ger t.ex. ett medelhögt skydd mot organiska gaser och ångor med en kokpunkt över 65°C (A2), gaser och oorganiska ångor (B2) samt ett högt skydd mot fasta partiklar och flytande aerosoler (P3).

Hur länge går det att använda filtren?

Filtrens livslängd påverkas av ett antal olika faktorer: deras absorbtionsapacitet eller filtereffekt, koncentrationshalten av förorenande ämnen, användarens andningsrytm samt omgivningens temperatur och luftfuktighet. Filtren är mättade och måste bytas ut när du känner lukten från luftföroreningen genom masken.

Tänk på att stänga filtren efter varje användning!

Se hela vårt sortiment av andningsskydd.
Påminn personalen om att de måste använda andningsskydd med hjälp av våra skyltar för personlig skyddsutrustning.

SITUATION 2

 • Syrehalten är lägre än 17%
 • Det förorenande ämnets sammansättning eller koncentrationshalt är okänd
 • Det förorenande ämnet har ingen detekterbar lukt
 • Arbetet sker i ett slutet utrymme

→ Använd en tryckluftsapparat med kontinuerligt flöde.

Ett tryckluftsmatat andningsskydd består av en mask som täcker ögon, näsa mun och haka helt och hållet. Det skyddar både luftvägar och ansikte mot det farliga ämnet och är perfekt i arbetsmiljöer där det finns risk för syrebrist. Andningsskyddet förses med friskluft genom en slang från kompressorn eller tryckluftsflaskan som personen bär med sig. Luftflödet går att reglera med ventil.

Tryckluftsmatade andningsskydd är ett måste vid långvariga arbeten (måleriarbeten, svetsarbeten, etc.) i miljöer med dålig andningsluft samt arbeten i slutna utrymmen (brunnar, silos, cisterner, etc.).

Man utrustad med ett tryckluftsmatat andningsskydd

Luftvägarna är inte det enda du behöver skydda vid arbeten som innebär en risk för hälsa och säkerhet! Se vårt kompletta utbud av personlig skyddsutrustning för arbetsplatsen. Vi erbjuder kompletta lösningar för byggindustrin, livsmedelsindustrin, kemikalieindustrin, etc.

Se våra skyddsglasögon, skyddshjälmar, hörselskydd, skyddshandskar, skyddsskor och skyddskläder för ett effektivt skydd mot olyckor och ohälsa på arbetsplatsen!