Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Riskförebyggande arbete

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Läs våra tips på hur du förebygger olyckor i arbetet! Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för personalens säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen och ska verka för en bra arbetsmiljö genom att systematiskt bedöma och åtgärda potentiella risker.

Vi erbjuder produkter som hjälper till att förebygga några av de vanligaste riskerna:

Säkra arbetsmiljöer: våra tips på hur du förebygger olika risker för ohälsa och olycksfall i arbetet

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetstagarnas säkerhet och är skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa och olycksfall. Systematiskt arbetsmiljöarbete går ut på att bedöma riskerna och vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och förebygga framtida olyckor.
Behöver du hjälp med att komma igång med arbetsmiljöarbetet? Vi erbjuder konkreta lösningar på 8 vanliga problem!

Risk för kollision mellan människor och fordon

krock mellan personal och fordon

Varje år tar Arbetsmiljöverket emot runt 1000 anmälningar om arbetsolyckor med truckar inblandade. Detta gör trucken till den maskintyp som är inblandad i flest maskinrelaterade olyckor. Påkörningsolyckor där oskyddade personer blir påkörda eller klämda mellan fordonet och föremål/byggnadsdelar är vanligare än man tror och kan sluta riktigt illa.

Våra lösningar
Golvmarkeringstejp för markering av leder för fordonstrafik: tejpen fungerar som ett slags visuell avgränsning som visar var gränsen mellan gång- och trafiklederna går. Detta är en billig lösning som dessvärre ofta är otillräcklig i zoner med mycket trucktrafik.
Skyddsräcken för avgränsning av leder för fordonstrafik: räckena utgör fysiska barriärer som håller fordonen på säkert avstånd från gångleder och zoner där fotgängare vistas.

Risk för kollision mellan fordon och utrustning

krock mellan fordon och lagerinredning

Påkörningsskador på pallställ och annan arbetsutrustning kan få mycket allvarliga konsekvenser, både ur mänsklig och materiell synpunkt. Upprepad påkörning kan exempelvis få pallställen att gradvis försvagas och till slut kollapsa. Riktigt kraftiga kollisioner kan få ställen att svaja vilket i sin tur kan leda till att lagrade varor rasar och skadar personer som befinner sig i närheten.

Våra lösningar
Skyddsräcken samt Skydd för hyllor och pallställ: skyddar lagerinredningen och minskar risken för olyckor i samband med påkörningar.

Risk för personskador vid sammanstötning med hörn, kanter och andra hinder

mjukt skydd för hörn och kanter

En av de vanligaste olyckorna sker när personalen i hastigheten springer emot diverse hinder och slår sig. De resulterande skadorna är sällan allvarliga, men dessvärre ofta smärtsamma.

Våra lösningar
Varnings- och skyddsprofiler: markerar områden med förhöjd skaderisk (skarpa kanter på möbler och arbetsbänkar, låga takbjälkar, etc.) samtidigt som de motverkar allvarliga personskador genom att dämpa kraften vid eventuella sammanstötningar.

Risk för fall på samma nivå

piktogram varning för halkrisk

Halkor, fall och snedtramp är några av de främsta orsakerna till sjukfrånvaro bland europeiska arbetstagare och motsvarar ungefär en tredjedel av alla anmälda arbetsolyckor med fler än 3 dagars sjukfrånvaro som följd. Många av halkolyckorna sker på glatta golv, snöiga och isiga vägunderlag.

Våra lösningar
Halkskydd: ger golvet ett grovt ytskikt och motverkar halkolyckor både inomhus och på utomhusarbetsplatser.
Vi erbjuder även ett stort antal Skyddsskor försedda med greppmönstrade sulor som motvekar olyckor på hala golv.

Risk för elolyckor

olycka med strömgenomgång

Strömgenomgång är en av de främsta orsakerna till dödsolyckor på svenska arbetsplatser. Varje år sker över 300 olyckor, varav ett femtiotal med sjukdagar. De främsta orsakerna beror på den mänskliga faktorn (personalen använder fel hjälpmedel och slarvar med frånkoppling, spänningslöshetskontroll, arbetsjordning, etc.).

Våra lösningar
System för Elektrisk lockout: ser till att strömmen är frånkopplad och skyddad mot tillkoppling så länge arbetet pågår.
Varningsskyltar: farlig elektrisk spänning: uppmärksammar personalen på risker som inte kan undvikas eller begränsas genom särskilda skyddsåtgärder.

Risk för personskador i samband med reparations- och underhållsarbeten

Europeiska arbetsmiljöbyråns statistik visar att 15-20% av samtliga arbetsolyckor och 10-15% av alla arbetsolyckor med dödlig utgång inträffar i samband med underhållsrelaterade arbeten (inspektion, provning, mätning, justering, reparation, skötsel, service och rengöring, etc.). Ofta beror olyckorna på att proceduren för säkra stopp bara delvis eller inte alls har respekterats.

Våra lösningar
Produkter för Lockout & Tagout: kompletta system som förhindrar oväntad eller oavsiktlig start och därmed minskar risken för att något ska hända servicepersonalen medan denna håller på att arbeta.

Risk för olyckor med maskiner

olyckor med maskiner

Maskinolyckor står för ungefär 20% av samtliga arbetsolyckor med sjukfrånvaro minst en dag. Några vanliga förlopp är att operatören råkar få in handen i maskinen, fastnar med handskar och kläder eller klämmer sig.

Våra lösningar
Maskinskydd för Säkerhet vid arbete med maskiner: hindrar åtkomst till skärande maskindelar, motverkar stänk av fasta partkilar/vätskor och gör att man inte fastnar i maskiner med automatisk inmatning.
Skyddsglasögon och visir: ger extra skydd åt ögonen i samband med högriskarbeten (kapning, slipning, etc.).

Risk för utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen

utsläpp av farliga ämnen

Varje år inträffar runt 2000 mer eller mindre stora utsläpp av miljö- och hälsofarliga produkter (främst petroleumprodukter). Spill som inte omedelbart saneras kan ha en mycket negativ inverkan på miljön.

Våra lösningar
Absorbenter och annan spillskyddsutrustning: medger snabbt och säkert omhändertagande av miljö- och hälsofarliga ämnen. Ser till att spilld vätska saneras innan den hinner förorena mark och grundvatten.
Personlig skyddsutrustning: används vid spillsanering och minskar risken för problem vid hudkontakt och inandning av hälsofarliga ämnen.
Läs mer om arbetsgivarens allmänna skyldigheter i Arbetsmiljölagen.