Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Trafiksäkerhet

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Våra tips & råd på hur du enkelt ökar trafiksäkerheten Minska risken för olyckor genom att vidta åtgärder för att öka säkerheten på trafikerade platser såsom parkeringar, enskilda vägar, bostadsområden, etc.

Hög hastighet= ökad risk för olyckor. Sänkt hastighet ger förarna större chans att hinna stanna bilen eller väja om något skulle inträffa. Våra farthinder är perfekta på platser där man av säkerhetsskäl behöver hålla nere hastigheten på förbipasserande trafik.
För att öka säkerheten i trafiken ytterligare saluför vi även ett antal trafikspeglar för utfarter och korsningar med skymd sikt samt vindstrutar för platser där starka sidvindar kan orsaka olyckor. Läs guiden nedan för att ta del av våra tips & råd på hur du enkelt ökar trafiksäkerheten.

25 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Ökad trafiksäkerhet: några enkla tips

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet bygger på Nollvisionen som har som målsättning att inga resenärer ska skadas eller omkomma i trafiken. Med flera hundra omkomna och tusentals allvarligt skadade varje år är vi dessvärre långt från målet.

Du, som väghållare, kan hjälpa till att nå det utsatta målet genom att vidta åtgärder för att öka säkerheten på trafikerade platser som inte sköts av stat eller kommun: parkeringar, enskilda vägar, bostadsområden, etc.

Få trafikanterna att lätta på gasen

I enlighet med Trafikförordningen ska körhastigheten anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Den får dock aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det i tid om något oförutsett skulle hända. Kör man tillräckligt sakta hinner man se vad som händer i trafiken och reagera genom att bromsa eller väja om något dyker upp mitt i vägbanan. Små minskningar i hastigheten kan medföra väldigt stora skillnader för säkerheten i trafiken, som nedanstående exempel illustrerar.

En fotgängare som du inte har sett innan kliver ut mitt i vägen 14 meter från din bil. Du tvärbromsar för att undvika en olycka. Kör du i 30 km/h hinner du nätt och jämnt stanna bilen innan du kör på fotgängaren. Kör du istället i 50 km/h kör du på fotgängaren i full fart, d.v.s. i 50 km/h. Detta beror på att reaktionssträckan när man kör i 50 km/h är lika lång som reaktionssträckan och stoppsträckan ihop när man kör i 30 km/h.
För att undvika olyckor är det extra viktigt att föraren, på följande platser, håller en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet (max 50 km/h såvida kommunen inte har beslutat om lägre hastighetsbegränsning - 30 km/h eller 40 km/h)
  • Inom tättbebyggda områden

  • Vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen

  • I närheten av barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen (t.ex. vid lekparker och skolor)

På vissa ställen får fordonen inte framföras fortare än i gånghastighet
  • Parkeringar

  • Gångfartsområden


Enligt en rapport från Trafikverket är svenska förare överlag dåliga på att hålla hastigheten, särskilt på vägar där hastighetsbegränsningen är låg. Ju lägre denna är, desto lägre är hastighetsefterlevnaden. Det är alltså färre trafikanter som håller hastigheten på en 40-väg än på en 70-väg.

Tvinga förarna att sänka farten med ett av våra Farthinder ! Våra fartgupp är perfekta i de flesta trafikmiljöer och passar lika bra i staden som de gör på den lokala industrianläggningen eller köpcentrats parkering. De är även mycket populära i bostadsområden där man önskar sänka farten på förbipasserande fordon för att öka säkerheten för invånarna och minska bullret från trafiken.

Öka sikten i trafiken

Fri sikt är väsentlig för säkerheten i trafiken. I utfarter och korsningar där sikten är skymd är risken för kollisioner betydligt större. Varje år skadas både bilister, cyklister och gående helt i onödan på grund av byggnader, växtlighet, plank och stenmurar.

Det är alltid väghållarens ansvar att se till att sikten är fri. På många vägar är detta stat eller kommun, medan det på andra vägar är en förening eller enskild person (t.ex. fastighetsägaren eller markägaren). Varje fastighetsägare måste, enligt Plan -och bygglagen, se till att egna träd, häckar och buskar inte skymmer sikt eller framkomlighet. I korsningar där sikten dålig på grund av annat än vildvuxna träd och buskar används trafikspeglar. Speglarna gör att förarna kan se vad som händer i korsningen och på så sätt vet om det är säkert att köra eller inte.

Vi saluför ett flertal trafikspeglar i olika storlekar, modeller och material. Läs vår köpguide för att få hjälp med att välja den som passar dig bäst.

Få trafikanterna att anpassa sin körning efter väderförhållandena

Vårt nordiska klimat innebär inte enbart att vägarna kan vara hala på vintern. Det betyder också att mycket stark vind är vanligt förekommande på vissa vägsträckor och broar. Kraftiga sidvindar är sällan farliga för personbilar, men kan ställa till det för husvagnsekipage och lastbilar.

Våra vindstrutar är perfekta på utsatta platser längs med större vägar, men även på flygplatser och verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen. De är mycket enkla att läsa av och ger omedelbar information om vindens riktning och styrka så att förarna snabbt kan anpassas sin körning.

Ökad säkerhet för oskyddade trafikanter: våra lösningar

Gör obevakade övergångsställen säkrare

I trafikverkets årliga trafiksäkerhetsenkät svarar ungefär en fjärdedel av alla tillfrågade personer att de upplever att bilarna sällan stannar för att släppa förbi dem vid obevakade övergångsställen. I vissa fall missar förarna att stanna på grund av att de kör för fort. Andra gånger kan det bero på bristande uppmärksamhet. Oavsett vad anledningen är är det viktigt att vidta åtgärder för att försöka få förarna att respektera trafikreglerna och väja för de gående.

Våra 3D-övergångsställen av termoplast är perfekta på platser där folk har tendens att köra för fort. Den tredimensionella effekten väcker förarnas uppmärksamhet och får dem att sakta ner i god tid. För ökad säkerhet på ej belysta vägar har vi även särskilda vägmarkeringar med LED-belysning. Vägmarkeringarnas lysdioder syns väldigt väl i mörkret och fungerar som en påminnelse till förarna att de måste sakta ner. Se även vårt sortiment av Farthinder .

Använd reflexer för bättre synlighet på ej belysta vägar

I samma enkät svarar lite drygt en tredjedel av alla tillfrågade att de använder reflex på ej belysta vägar. Detta innebär av två personer av tre inte gör det! Det är farligt för fotgängare och cyklister utan reflexer att befinna sig på vägen när det är mörkt ute eftersom de är svåra för bilförarna upptäcka. Enligt NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) syns man från en bil med halvljus först på 20-30 meters avstånd om man har mörka kläder på sig och ingen reflex. Har man ljusa kläder, men ingen reflex, syns man från 60 meter. Om man bär reflex syns man redan från 125 meters avstånd. Risken för att råka ut för en olycka minskar därför betydligt med reflexer eftersom förarna har tid att väja. Se vårt sortiment av reflexvästar.

Skydda trafikfria områden avsedda för gående

Förhöj säkerheten för oskyddade trafikanter genom att stoppa fordon från att köra in på platser reserverade för fotgängare. Vi säljer flera trafiktåliga och dekorativa Trafikpollare , Staket och räcken som effektivt stänger av biltrafiken på trottoarer, torg, gågator, etc.