Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Hantering av farliga ämnen

Förebygg och begränsa miljöföroreningar med hjälp av vår spillskyddsutrustning och våra absorbenter! Vi tillhandahåller även ett stort antal etiketter och skyltar för märkning av kemikalier enligt den nya CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging).

Många moderna företag arbetar för en minskad miljöpåverkan genom att optimera hanteringen av sina miljöfarliga ämnen och produkter.

Det är viktigt att ha lämplig saneringsutrustning nära till hands för att kunna begänsa omfattningen av eventuella spill så mycket som möjligt. Absorbenter används för att omedelbart samla upp och ta hand om spill och utsläpp på ett betryggande sätt.

Vi saluför ett stort antal absorbenter för olja, kemikalier och andra industriella vätskor.

Vissa ämnen och preparat kan innebära en hälsorisk för arbetstagare som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med dem. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker fastställer hur ohälsa och olycksfall orsakade av kemiska riskkällor i arbetet ska förebyggas.

Utdrag ur AFS 2014:43 - "Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras eller på annat sätt förekommer i verksamheten och om hur dessa risker ska förebyggas."

"Behållare som innehåller farliga kemiska produkter ska, när de används eller lagerhålls i anslutning till användning, vara märkta enligt alternativ 1 eller 2 nedan.
1. Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen).
2. Med följande:
a) produktens namn,
b) de faropiktogram som ska finnas i märkningen när produkten släpps ut på marknaden enligt CLP-förordningen samt text enligt nedanstående tabell och
c) text med information därom när produkten kan
– ge cancer,
– ge allergi,
– skada arvsmassan eller
– störa reproduktionen."

Se våra Skyltar och etiketter för märkning av farliga ämnen , våra absorbenter samt vårt sortiment av Personlig skyddsutrustning .