Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Transportmärkning

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Vad säger lagen om transport av farligt gods? ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) är ett europeiskt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. Det innebär att fordon som transporterar farligt gods måste märkas med särskilda skyltar och etiketter som identifierar godsets farliga egenskaper.

Vi saluför ett stort antal ADR-skyltar, farligt gods-etiketter och storetiketter för hållbar märkning av bland annat kollin, fordon och containrar.

58 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Stora mängder farligt gods - d.v.s. ämnen och produkter som kan innebära risker för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö när de transporteras eller används - fraktas varje år på våra vägar, järnvägar och hav. För att minska risken för olyckor i samband med transport av produkter som klassificeras som farligt gods måste kollin, overpack, containrar, tankar, fordon och vagnar märkas och förses med skyltar som tillkännager godsets miljö- och hälsofarliga karaktär och ger räddningstjänsten viktig information vid eventuella tillbud.

Farligt gods delas in i olika klasser utifrån dess fysikaliska och kemiska egenskaper:

Klass 1 - Explosiva ämnen och föremål
Klass 2 - Gaser
Klass 3 - Brandfarliga vätskor
Klass 4 - Brandfarliga fasta ämnen
Klass 5 - Oxiderande ämnen och organiska peroxider
Klass 6 - Giftiga och smittfarliga ämnen
Klass 7 - Radioaktiva ämnen
Klass 8 - Frätande ämnen
Klass 9 - Övriga farliga ämnen och föremål

Vi säljer ett stort antal ADR-skyltar och farligt gods-etiketter för märkning av allt från kollin och overpack till transportenheter i enlighet med ADR-S.

Enligt ADR-S måste även "De som är delaktiga i transport av farligt gods [...] vidta nödvändiga åtgärder, allt efter arten och omfattningen av de faror som kan förutses, för att förhindra skador och för att begränsa en eventuell skada så långt möjligt." Detta kan till exempel innebära att man bör ha Personlig skyddsutrustning och eventuellt även spillskyddsutrustning tillgänglig i fordonet. Se våra Absorbenter och spillkit för alla vätskor och icke aggressiva kemikalier , Absorbenter och spillkit för kemikalier och farliga vätskor samt Absorbenter och spillkit för olja och andra petroleumbaserade vätskor .