Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Utrustning för lastkajer

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Såhär skapar du ett säkert varumottag! Förebygg allvarliga olyckstillbud genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Med rätt utrustning och säkra arbetsrutiner kommer du långt! Vi erbjuder ett antal produkter för skydd av utrustning och personal som arbetar vid varumottag. Upptäck vårt sortiment av stoppklossar för säkring av lastbärare i samband av lastnings- och lossningsarbete samt våra gummibumpers för skydd av själva lastkajen.

15 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Säkra varumottag

Varumottag är platser där lastbilar, gaffeltruckar och gående arbetar samtidigt, ofta under tidspress. På grund av de hektiska arbetsförhållandena som råder på platsen är det därför lätt hänt att det sker en olycka.

Transport och magasinering är en av de näringsgrenar som står för flest anmälda arbetsolyckor med minst en sjukfrånvarodag. Olyckorna drabbar främst transport- och maskinförare, lagerassistenter och truckförare.

Vad gäller arbetsolyckor med dödlig utgång drabbar dessa främst personer som kör fordon i arbetet och förlorad kontroll över fordonet är den i särklass främsta orsaken bakom olyckorna.

Trucken är den maskin som ligger bakom flest arbetsolyckor, vilket gör den till en av de farligaste maskinerna på Sveriges arbetsplatser. För att minska risken för olyckor med truckar är det viktigt att reglerna för arbete med truck följs till punkt och pricka samt att arbetsplatsen utformas på ett sätt som främjar en säker arbetsmiljö.

Vad säger lagen?

Följande utdrag beskriver hur varumottag ska utformas för att minska risken för olyckor och kommer från Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2 om Arbetsplatsens utformning:

“Lastkajer ska vara placerade och utformade så att angränsande trafik och gångtrafik inte utsätts för fara.”

“Lastkajer ska ha tillräckligt utrymme för arbete och gods och vara avpassade till arbetets art, omfattning och utrustning. De ska ha minst en tillträdesled från marken, normalt en trappa med ledstång. Vid kanter, där det finns risk för att fordon störtar ned, ska lastkajer ha avkörningsskydd om sådana inte hindrar hanteringen av gods. Avkörningsskyddens höjd ska vara minst 0,3 meter. Skydden ska vara varningsmarkerade och så utförda att de hindrar nedstörtning av fordon som oavsiktligt körs eller glider mot dem.”

Trucken är ett vanligt förekommande transporthjälpmedel på lastkajer. Den ligger likaså bakom ett stort antal arbetsolyckor.
För att förebygga ohälsa eller olycksfall i samband med truckarbete finns strikta regler angående användningen av truckar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:5:

“Vid användning av truckar är det viktigt att det finns tillräckligt med plats för den trafik som förekommer med tanke på risker för kollision, påkörning eller nedstörtning.”

“Eftersom truckar används på lastkajer och i andra miljöer där det finns risk för att störta ner är det viktigt att förebygga denna risk genom lämpliga barriärer.“

“Risken för att någon skadas i samband med trucktrafik kan minskas genom att arbetsstället planeras så att trafik med truckar så långt möjligt förläggs till särskilda områden, t.ex. särskilda truckgångar, skilda från annan verksamhet. Genom att markera truckgångarna tydligt är det lättare att hålla dem fria från t.ex. uppställt gods. Markeringen uppmärksammar också gående på faran från trucktrafik. Markeringen kan t.ex. målas direkt på golvet. När det inte går att helt skilja trucktrafik från område med gående och annan trafik kan det vara nödvändigt att vidta andra åtgärder för att minska riskerna för skador. Att underlätta för truckförare att upptäcka gående kan vara ett sätt att minska riskerna. Det är även viktigt att det är lätt för gående att upptäcka truckar. Genom att enkelrikta trucktrafik vet de gående från vilket håll truckarna kommer. Trafikspeglar kan i vissa fall vara till god hjälp. God belysning förbättrar möjligheten till upptäckt, liksom att skymmande gods eller motsvarande placeras på mindre skymmande plats. Har trucken en från omgivningen klart avvikande färg eller varningsbelysning är det lättare för personer i truckens närhet att upptäcka den. Hastighetsbegränsning kan vara aktuell i områden där det kan finnas gående. Områden där man kan behöva vidta särskilda åtgärder för att gående inte skall överraskas av truckar är t.ex. vid dörrar där gående passerar ut till områden med trucktrafik.“

“Vid lastning och lossning på ett fordonsflak skall flaket och eventuell lastbrygga vara säkrade så att de inte förflyttas eller sätts i rörelse oavsiktligt.”

“En truckförare skall använda skyddsskor. Det gäller även för andra som arbetar med godshantering inom truckens arbetsområde.”

Truckolyckor: det här kan du göra för att förhindra olyckorna

Om lastbäraren inte är ordentligt säkrad när man håller på att lasta eller lossa gods från lastflaket finns risken för att den oavsiktligt ska sättas i rörelse. Detta kan ha mycket allvarliga konsekvenser, särskilt när lastnings- och lossningsarbetet sker med truck.
Vår lösning:
Använd Stoppklossar för att hindra fordonet från att plötsligt börja rulla.

På lastkajer är det ofta ont om plats, vilket ibland tvingar förarna att köra för nära kajkanten. Detta ökar i sin tur risken för att köra av kanten och allvarligt skada både trucken och sig själv.
Vår lösning:
Installera Avkörningsskydd som hindrar nedstörtning av fordon som kommer för nära kanten.

Krockolyckor med människor, andra truckar eller inredning är vanligt förekommande i lagerområden och olyckorna kan i värsta fall orsaka stora materiella och mänskliga skador.
Vår lösning:
Placera Trafikspeglar på strategiska platser för att ge föraren tillfredsställande sikt från förarplatsen och minska risken för oavsiktliga kollisioner.
Förlägg trucktrafiken till särskilda truckgångar eller separera gång- och trafikleder på annat vis, till exempel med hjälp av Golvmarkeringar eller Skyddsräcken för gående .

Klämskador är väldigt vanliga bland truckförare då det är lätt hänt att foten kommer i kläm under trucken eller att man råkar klämma foten mellan trucken och väggen. Skadorna som uppstår kan vara mycket allvarliga och leda till långa sjukskrivningar eller livslånga skador.
Vår lösning:
Förse personalen med rejäla skyddsskor som motverkar kläm- och krosskador när olyckan är framme.

Motverka skador på lastkajen

Skydda dina lastkajer mot de skador som så lätt uppstår när angörande lastfordon av misstag backar in i lastkajen. Även om det inte går fort räcker ofta fordonets tyngd för att orsaka stora strukturella skador.
Vår lösning:
Våra kajskydd absorberar stötarna från påkörningen och dämpar den stora belastningen byggnaden utsätts för när släpfordonen backar in i den.