Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Skyltar och etiketter för märkning av farliga ämnen

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Vad innebär de nya reglerna för märkning av kemikalier? Vi saluför ett stort antal skyltar för märkning av kemiska arbetsmiljörisker efter konstens alla regler. Alla våra produkter är försedda med de nya farospiktogrammen enligt Arbetsmiljöverkets allmänna krav på märkning av kemiska riskkällor. Du kan därmed vara säker på att du följer reglerna oavsett vilken produkt du väljer.

Produkterna 1-92 av 102

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

  1. 1
  2. 2

Nya regler angående skyltarna för kemiska arbetsmiljörisker

Det är viktigt att märka kemiska produkter enligt gällande regler. Märkningen talar om hur man bör handskas med produkterna i fråga och minskar risken för allvarliga olyckor.

Fram till den 1 juni 2019 har man kunnat använda antingen trekantiga gul/svarta varningsskyltar eller skyltar med faropiktogram för att märka sina farliga kemikalier. Från och med detta datum gäller dock nya märkningsregler som innebär att enbart skyltar med faropiktogram får användas. De nya skyltarnas utseende styrs av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, den så kallade CLP-förordningen. För mer information om denna hänvisar vi till vår artikel GHS/CLP: nya regler för klassificering och märkning av kemikalier.

Vad är CLP-förordningen?

CLP
(Classification, Labelling and Packaging) är ett internationellt system för klassificering och märkning av kemikalier. Tanken är att gemensamma internationella regler ska ge ett ökat skydd vid hantering, förvaring och transport av miljö- och hälsofarliga produkter och ämnen eftersom märkningens innebörd är tydlig för alla.

Faropiktogrammen i CLP-förordningen ger viktiga indikationer om:

  • Hur produkterna ska hanteras och lagras

  • Vilka åtgärder som ska vidtas vid första hjälpen

  • Hur produkterna ska transporteras

  • Hur avfallet från produkterna ska hanteras och vilka åtgärder som gäller vid oavsiktliga utsläpp


Vad säger lagen?

Allmänna krav på märkning av kemiska riskkällor finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2014:43.

Märkning av behållare och rörledningar
“Behållare och rörledningar som innehåller kemiska riskkällor ska vara märkta med de uppgifter som behövs för att man klart ska kunna identifiera innehållet och de risker som är förknippade med detta.”

“Behållare som innehåller farliga kemiska produkter ska, när de används eller lagerhålls i anslutning till användning, vara märkta [...] enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen).”

“Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med produktens namn och faropiktogram samt med en pil för strömningsriktningen.”

Märkning av områden, lokaler och inhägnader
“Områden, lokaler och inhägnader där så stora mängder farliga kemiska produkter lagras att det har betydelse för säkerheten ska skyltas med tillämpliga faropiktogram om inte märkningen av de individuella behållarna kan ses och läsas utifrån.”

Vi säljer ett stort antal skyltar och etiketter med de nya farosymbolerna enligt CLP-förordningen. Produkterna finns i ett flertal material och utföranden. Vår materialguide hjälper dig att välja rätt typ.

Se även vårt sortiment av Personlig skyddsutrustning , våra produkter för en säker Hantering av farliga ämnen samt våra kundanpassade etiketter för märkning av farliga ämnen.