Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Avspärrning och skyltning av arbetsområden

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Tips på hur du ökar säkerheten vid tillfälliga arbeten! Varje år inträffar hundratals mer eller mindre allvarliga olyckor i samband med olika typer av tillfälligt arbete (exempelvis vägarbete samt bygg- och anläggningsarbete). Med hjälp av en tydlig utmärkning och avspärrning av arbetsplatserna kan man skydda inte enbart personalen som utför arbetet, utan även förbipasserande fordon och oskyddade trafikanter.

Vi erbjuder ett komplett sortiment med avstängningsmaterial för olika sorters arbetsplatser. Se våra avspärrningsband, avspärrningsstolpar, byggstängsel, trafikkoner och andra avspärrningsprodukter.

92 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Avspärrningar för tillfälliga arbetsplatser

Vägarbeten

Varje år inträffar hundratals trafikolyckor i anslutning till olika typer av gatu- och vägarbeten. Skadorna som uppstår till följd av dessa olyckor drabbar både fordonsförare och deras passagerare, oskyddade trafikanter och vägarbetare i olika utsträckning. Med bra planering och rätt utrustning kan man skapa en säker trafikmiljö under tiden arbetet pågår och minska risken för olyckor.

Öka säkerheten med 3V-principen

Vägarbetsplatser ska märkas ut med trafik- och skyddsanordningar enligt 3V-principen så att trafikanterna får hjälp att göra rätt när de kör förbi arbetsplatsen.

Nedan ser du ett exempel på hur 3V-principen, lite förenklat, skulle kunna tillämpas vid ett verkligt vägarbete. Klicka på bilden för att läsa mer om de olika etapperna (VARNA, VÄGLED, VÄRNA).

Utmärkning av en vägarbetsplats enligt 3V-principen

VARNA

VÄGLED

VÄRNA

Varna trafikanterna

För att trafikanterna ska veta vad som händer längre fram och för att de ska hinna anpassa hastigheten är det viktigt att man förvarnar om vägarbetet i god tid. Varningsmärken ska placeras ut innan arbetsområdets början så att förarna är beredda. Hur långt innan beror på hur fort bilarna kör. Vid en hastighet runt 30-50 km/h bör sträckan från varningsmärkena fram till arbetsområdet vara mellan 5 och 75 meter.

Vi är skyltspecialister och saluför ett varierat utbud av skyltar för olika inne- och utemiljöer. Vårt kundanpassade vägmärke går att beställa med egen text och är perfekt på enskilda vägar och parkeringar. Det är däremot inte godkänt för användning på allmänna vägar.

Vägled trafikanterna

Se till att trafikanterna tar en säker väg förbi arbetsplatsen och att de vet precis hur de ska köra. Det ska inte gå att att hamna på arbetsområdet av misstag.

Kon för omledning av trafik vid vägarbete

Trafik- och skyddsanordningar såsom exempelvis koner, tillfälliga vägmarkeringar och vägbanereflektorer kan användas för att styra trafikanterna förbi arbetsområdet och kan vid behov kompletteras med påbudsmärken som anger påbjuden körriktning. Tillfälliga vägmarkeringar ska vara gulfärgade så att det är lätt att se skillnad på dem och ordinarie vägmarkeringar. Se hela vårt utbud av markeringsfärger och tillbehör för linjemålning.

Värna vägarbetarna

När trafiken passerar arbetsområdet ska nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda personalen som utför vägarbetet:

Trafik- och skyddsanordningar

Vid fasta arbetsplatser på alla statliga vägar ska energiupptagande skydd användas tvärs över vägen. Längs med vägen används barriärer eller räcken (på vägar där hastigheten överskrider 50 km/h).
Vid rörliga arbetsplatser där arbetet utförs med hjälp av fordon (exempelvis saltning, sandning och snöplogning) ska fordonen vara utrustade med varningslyktor som gör dem synliga för övrig trafik och på så sätt minskar risken för trafikolyckor.

Varselkläder för vägarbetare

Ökad synlighet för personal som arbetar på vägen

Personer som utför vägarbete ska bära tillåten varselklädsel som uppfyller EN ISO 20471 klass 3 så att trafikanterna kan upptäcka dem i god tid.

Sänkt hastighet

Hastighetsskylt 50 km/h

Farten på passerande fordonstrafik ska hållas nere med hjälp av farthinder eller andra hastighetsdämpande åtgärder.
På arbetsplatser där personalen jobbar precis bredvid vägen får passerande fordon inte köra fortare än 30 km/h, är avståndet mellan personal och väg mer än 2,5 m får hastigheten vara max 50 km/h, är avståndet mer än 7 m eller om området är avskilt med godkänd anordning är det 70 km/h som gäller.
Skyltar som anger den maximalt tillåtna hastigheten ska placeras ut i god tid innan arbetsområdets början så att bilarna hinner sänka farten. Se vår kundanpassade hastighetsskylt. Skylten används för att begränsa trafikens hastighet på enskilda vägar och parkeringar. Den är däremot inte godkänd för användning på allmänna vägar.

Värna oskyddade trafikanter

När man planerar vägarbetet är det viktigt att inte glömma bort cyklister och gående. Om arbetsområdet tar en del av gång- och/eller cykelbanan i anspråk ska provisoriska omledningar ordnas så att man på ett säkert sätt kan ta sig till kollektivtrafik, affärer och serviceinrättningar.
Våra avspärrningsstaket är perfekta för skydd vid omfattande arbeten på gator och trottoarer (exempelvis grävningsarbeten, bygg- och reparationsarbeten på fastigheter, snöskottning från tak, etc.). För skydd vid mindre arbeten kan man använda avstängningshagar runt uppgrävda hål och öppna brunnslock för att se till så att folk inte trillar ner.

Byggnads- och anläggningsarbeten

Risk för fall, material som rasar och farliga maskiner - byggplatser kan vara farliga att vistas på och för att minska risken för olyckor bör tillträdet begränsas till behörig personal.

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete ska alla byggen ha någon slags inhägnad som håller obehöriga personer på avstånd. Hur inhägnaden ska se ut framgår dock inte av föreskrifterna Detta avgörs efter en riskbedömning som tar hänsyn till flera olika omständigheter:

  • Arbetsplatsens läge: ligger arbetsplatsen mitt inne i staden där det rör sig mycket folk eller väldigt enskilt? Hur stor är risken för att obehöriga personer ska ta sig in på arbetsområdet?
  • Risknivån: vilka faror finns på arbetsområdet? Bedöms risken för ohälsa eller olycksfall vara stor eller liten?

Vi saluför ett stort antal avspärrningsprodukter för allt från lågriskområden till riktigt farliga områden. Se våra avspärrningsband, avspärrningsnät och staket.

Andra arbeten

I samband med enklare reparations- och underhållsarbeten är det inte alltid nödvändigt att spärra av arbetsområdet, men ibland kan man föredra att hålla förbipasserande borta för säkerhets skull. I dessa fall räcker det ofta med lättare avspärrningsanordningar. Vi har flera stolpar med kedja eller utdragbart band som är lätta att bära med sig och sätta ut vid arbetsområdet. Se även våra golvskyltar för städarbeten och andra avspärrningar för inomhusbruk.